Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr IV/216/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach
jednorazowego świadczenia a także do wydawania w tych sprawach
decyzji
04.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr IV/215/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie: rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadań
własnych Miasta Jasła na 2017 r. z zakresu pomocy społecznej
oraz z zakresu wspierania rodziny, które mogą być dotowane z
budżetu Miasta Jasła
30.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr IV/214/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr IV/214/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
30.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr IV/213/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierowników i zastępców kierowników jednostek i zakładów
budżetowych Miasta Jasła
30.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr IV/212/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie: powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie
dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia o charakterze
sportowym w 2017 r.
29.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr IV/211/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie planu kontroli podatkowych na I półrocze 2017 r.
29.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr IV/210/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2016 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
29.12.2016 więcej
Zarządzenie nr IV/209/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/53/20147 Burmistrza Miasta
Jasła z dnia 19.05.2014 r. w sprawie utworzenia gminnej
ewidencji zabytków dla miasta Jasła.
27.12.2016 więcej
Zarządzenie nr IV/208/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Jasła na 2016 r.
23.12.2016 więcej
Zarządzenie nr IV/207/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie
Miasto Jasło oraz jego jednostkach budżetowych i zakładach
budżetowych
23.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się